Menu

Regionální funkce

Definice regionálních funkcí podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

 

Regionálními funkcemi se rozumí funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Jejich plnění odpovídá doporučeným standardům pro výkon regionálních funkcí (Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky).

 

Služby, které Regionální knihovna Karviná zajišťuje, v rámci výkonu RF jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace:

 

Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

 • poskytování odborných rad, konzultací a referencí k aktuálním otázkám knihovnické a informační činnosti
 • metodické návštěvy – minimálně 1x návštěva v každé obsluhované knihovně
 • praktická pomoc při řešení odborných problémů obsluhovaných knihoven

 

Statistika knihovnických činností

 • metodická i praktická pomoc základním knihovnám zřizovaným obcí při zpracování statistických údajů
 • sběr dat a včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven provozovaných obcí
 • kontrola dat, zpracování údajů a jejich včasné odeslání
 • využívání výsledků statistiky knihovnických činností

 

Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

 • minimálně 1x ročně porada knihovníků obsluhovaných knihoven
 • vzdělávání knihovníků (semináře, školení aj.) zajišťující nabídku odborného vzdělávání (bez ohledu na místo vzdělávání), management a marketing knihoven, informační společnost, nové trendy v knihovnictví a informačních službách, komunikace, legislativa

 

Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

 • zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů především v základních knihovnách zřizovaných obcí
 • akvizice, katalogizace a technická úprava výměnného fondu
 • tvorba souborů, jejich distribuce do knihoven, evidence pohybu výměnného fondu
 • výměna souborů bude probíhat pravidelně 4x ročně polský fond, 2-4x ročně český fond v tzv. hvězdicovém systému
 • průměrný počet knih ve výměnném souboru – český fond 70, polský fond 44

 

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

 • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů v obsluhovaných neprofesionálních knihovnách a v knihovnách s pracovním úvazkem nejvýše 1,0 (dle plánu revizí v obsluhovaných knihovnách) – odborné poradenství k provádění revizí KF.
 • aktualizace KF budou probíhat průběžně dle aktuální potřeby
 • zpracování protokolu o výsledku revize KF

 

Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce a jejich distribuce v knihovnách obcí, které na tuto službu uzavřely smlouvu s pověřenou knihovnou:

Městská knihovna Český Těšín
Město Petřvald – Knihovna
Městská knihovna Rychvald
Obecní knihovna Albrechtice
Místní knihovna Dětmarovice
Knihovna v Dolní Lutyni
Obecní knihovna Doubrava
Obecní knihovna v Horní Suché
Místní knihovna v Chotěbuzi
Obecní knihovna Petrovice
Místní knihovna Stonava
Obecní knihovna Těrlicko

a pobočky Regionální knihovny Karviná (Karviná-Fryštát, Karviná-Darkov, Karviná-Hranice, Karviná – Nové Město, Karviná – Staré Město, Karviná-Louky)

 

 • akvizice, katalogizace a technická úprava knihovního fondu
 • jeho distribuce do knihoven
 • provádění revize a odpisů KF
 • tvorba regionálního souborného katalogu
 • automatizované agendy výměnných souborů včetně distribuce do knihoven

 

Servis automatizovaného knihovního systému (AKS)

zajištění servisních služeb a poradenství k AKS pouze v částech, které jsou využívány k plnění regionálních funkcí (zálohování a údržba databáze včetně tiskových sestav, centrální aktualizace včetně převodu dat na nové verze, pravidelné návštěvy pracovníka IT dle schváleného harmonogramu servisních prací) v obsluhovaných knihovnách

 

Nákup knihovního fondu

Nákupní komise se konají pravidelně každý čtvrtek od 8:00 – 10:00 mimo státních svátků a významných dnů. Pří výběru jsou předkládány tituly aktuálních knižních novinek a nepravidelně také levné knihy.